- Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Medisch Pedicure FeetBack Hengelo 

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure FeetBack Hengelo en een cliënt waarop Medisch Pedicure FeetBack Hengelo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen
Medisch Pedicure FeetBack Hengelo zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Medisch Pedicure FeetBack Hengelo zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Medisch Pedicure FeetBack Hengelo melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch Pedicure FeetBack Hengelo het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Medisch Pedicure FeetBack Hengelo de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Medisch Pedicure FeetBack Hengelo moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Kort gezegd:
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling
Medisch Pedicure FeetBack Hengelo vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Medisch Pedicure FeetBack Hengelo vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Medisch Pedicure FeetBack Hengelo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Medisch Pedicure FeetBack Hengelo neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Medisch Pedicure FeetBack Hengelo behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch Pedicure FeetBack Hengelo zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
Medisch Pedicure FeetBack Hengelo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Medisch Pedicure FeetBack Hengelo verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Medisch Pedicure FeetBack Hengelo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Medisch Pedicure FeetBack Hengelo is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste  en/of onvolledige informatie  over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch Pedicure FeetBack Hengelo is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en Diefstal
Medisch Pedicure FeetBack Hengelo heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Medisch Pedicure FeetBack Hengelo meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Medisch Pedicure FeetBack Hengelo.
Medisch Pedicure FeetBack Hengelo moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Medisch Pedicure FeetBack Hengelo de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure FeetBack Hengelo het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure FeetBack Hengelo en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Contact

Medisch Pedicure FeetBack Hengelo
Kettingbrugweg 48
7552 CW Hengelo ( ov )
06-27 55 86 88
info@feetbackhengelo.nl

 Voor uw gemak en mijn veiligheid is pinnen mogelijk.

Behandelingen vinden uitsluitend plaats volgens afspraak

Telefonisch een afspraak maken?  06 27 55 86 88

U kunt bellen voor een afspraak tijdens de openingstijden. Tijdens een behandeling kan ik de telefoon niet beantwoorden. Het is daarom van belang te weten dat u het beste altijd de voicemail kunt inspreken,ook bij afmeldingen,zodat ik u direct terug kan bellen zodra de gelegenheid zich voordoet.

Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier dat u onder het kopje 'meer' kunt vinden. Als u een afspraak wilt inplannen,vult u dan naast Vraag/Verzoek/Afspraak aanvragen ook in: * De soort behandeling die u wenst / * De tijd die u het liefst zou willen maar ,ook 1 of 2 alternatieven.

Ik zal uw bericht zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Wij hebben een samenwerking met:

https://podotherapeut.nl/

 


Afspraken maken en wijzigen

Voor een goede behandeling is de juiste voorbereiding noodzakelijk. Daarom behandelen wij uitsluitend op afspraak. Voor het maken, wijzigen of annuleren van afspraken kunt u ons telefonisch, via app, of mail bereiken.

AVG Toestemmingsformulier

Wij moeten volgens de AVG wet die per 25 mei 2018 is ingegaan, toestemming vragen aan onze klanten met betrekking tot het afnemen van gegevens. U moet hiervoor een formulier voor akkoord tekenen zodat wij deze bij uw gegevens in ons klantenbestand kunnen toevoegen. Dit hoeft maar eenmalig gedaan te worden. Wij danken u voor uw medewerking.

Medisch Pedicure FeetBack Hengelo
Kettingbrugweg 48
7552 CW Hengelo ( ov )

T.  06-27558688
E.  feetbackhengelo@gmail.com
KvK nr.  65504461
BTW nr.  NL001748902B48Deze site is mogelijk gemaakt door
Pedicure Website